Studentplanering

För att möta kraven på stöd för finansiell planering av anslagsintäkter på universitet och högskolor har vi kompletterat Infotool Budget & Prognos, IBP, med en modul för studentplanering.

Styr produktionen i förhållande till takbeloppet

Studentplanering syftar till att ta frambudget och prognos på anslagsintäkter för att varken under- eller överproducera utbildningsvolym och att kunna styra produktionen i förhållande till det så kallade takbeloppet. Överproduktion, liksom även anslagssparande (”underproduktion”), är tillåten inom ramen för +/- 10 % av takbeloppets volym. Universitet och högskolor behöver därför en bra styrning och en hög kvalitet i budget- och prognosarbetet, samt en effektivare processmed kortare ledtider.

Styrning och kvalitet i budget- och prognosarbetet

Studentplaneringsmodulen används för att ta fram budgetar och prognoser för de program och kurser som kommer att hållas, hur många studenter som registreras och prestationsgraden för dessa studenter. Systemet räknar bl.a fram hur mycket intäkter som detta ger baserat på lokala respektive centrala ersättningsnivåer. Även lärarresurserna planeras i verktyget. Man budgeterar typiskt för nästa år och tar fram prognoser för innevarande år till Utbildningsdepartementet. Budgeteringen sker ända ned på kurstillfällesnivå. Systemet utgår från en planeringsprocess som börjar på ämnesnivå där sedan godkännande av budget och prognoser sker nedifrån och upp organisatoriskt sett. Det går på så sätt att följa var i planeringsprocessen som respektive ansvarsområde befinner sig.


Studentplaneringen avser de statliga utbildningsanslagen: Antalet registrerade studenter omräknat till helårsstudenter(HST) och studenternas resultat i form av högskolepoäng omräknat till helårsprestationer (HPR) är de parametrar som berättigar till ersättning från staten. Studentplaneringsmodulen hanterar även avgiftsintäkter för betalande studenter.

Mer tid för analys

De som arbetar med planeringen kan lägga mer tid på analyser och bedömningar istället för att lägga tid på manuell registrering av data.

Rapporter kan tas fram ur systemet baserat på inmatad data och beräkningsformler som hjälper beslutsfattarna i planeringsarbetet. Rapporter finns från lägsta detaljnivån, kurstillfälle, till högsta summeringsnivån; myndighetsnivån.

Tydlig process

Med hjälp av IBP och Studentplaneringsmodulen blir även beslutsprocesserna tydligare. Systemstödet förutsätter att det finns fungerande planeringsprocesser. En planeringsomgång planeras och designas innan den publiceras och öppnas för registrering. Redan då sätts det upp på vilken nivå som planeringsarbetet kommer att genomföras, vem som har behörighet för vilka inmatningsformulär och vilka organisatoriska enheter och tidplan för när olika steg sker.

I studentplaneringsmodulen finns ett inmatningsformulär där man utgående från listade kurser planerar vilket antal studenter som kommer att genomföra respektive kurs. Med kurs och antal studenter som bas kan man sedan komma fram till hur stor intäkt som de olika kurserna kommer att generera.Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon